محل برگزاری کنگره

مکان محل برگزاری: تهران - مجموعه سالن همایش های مرکز طبی کودکان و امام خمینی
 

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

26-29 مهرماه 1397

تهران - مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان