کمیته برنامه ریزی

رئیس همایش: دکتر علی ربانی
دبیر علمی همایش: دکتر علی اکبر زینالو
دبیر اجرايی همایش: دکتر رضا شروین بدو


برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

26-29 مهرماه 1397

تهران - مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان